Al-Hafiz Sidi Abdullah bin Muhammad bin al-Siddiq al-Ghumari RH berfatwa tentang golongan yang menyesatkan, membid’ahkan dan mengkafirkan golongan Asy’ariyyah;

S. Ditanya tentang orang yang menyesatkan Asy’ariyyah dan berpendapat mereka adalah ahli bid’ah serta mengkafirkan mereka disebabkan oleh itu?

J. Adapun orang yang mengkafirkan ahli bid’ah, dan menyesatkan Asy’ariyyah maka dialah orang yg sesat lagi menyesatkan secara hakiki! Kalau orang tersebut tidak kafir, maka dia dekat kepasa kekufuran; kerana dia menyesatkan majoriti umat Islam. Umat Islam hari ini adalah sama ada Asy’ari iaitu mereka adalah bermazhab Maliki dan Syafi’i, atau Maturidi iaitu mereka yang bermazhab Hanafi. Maka bagaimana dia menjalankan sebuah agama dengan menyesatkan majoriti umat Islam??!!

Credit : Dr Ayman al-Akiti